فیلمبومیبرتر

پلتفرمتبلیغاتی

تبلیغاتویدئوییخودرادرمعتبرترینوبسایتهادرهمهدستگاهها قراردهید.

مزایای adributor.TV؟

  • فرمتهایتصویریمنحصربهفرد
  • عدم تداخل به خواندن محتوا

  • وبسایت های معتبر
  • شمامیتوانیدآگهیخودرااز بین 30+ وبسایتمحلیانتخابومخاطبانبامنافعخاصخودراپیداکنید

  • سلفسرویسوآمارشفاف
  • از آنجا که آگهی تان را خود قرار می دهید، مدیریت و بهینه سازی آنها راحت تر است. همچنین،این کارآمارشفاف در اختیار شماقرار می دهد

  • قابلیتهایکلیدCTA
  • دکمههایسفارشیبرایتماسفوریبامشتری: 'اطلاعاتبیشتر' 'خرید' 'ثبتنام' 'رزرو' 'دانلود' 'پسند'

30

وب سایت

40M

بازدید

3,5M

منحصربهفرد

80K

کلیک

مشتریان

ایجادیککمپینجدید